Ochranná známka

Majiteľ ochrannej známky Karta zdravia® je Družstvo lekární, Geromettu 1, 010 01 Žilina, IČO 36430862, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Dr, vložka č. 10081/L (ďalej “DL”).

DL má výlučné právo na používanie ochrannej známky Karta zdravia® v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ako aj s ďalšími službami v zmysle zápisu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Bez súhlasu DL nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou Karta zdravia® pre rovnaké alebo podobné tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou Karta zdravia® pre tovary a služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jej používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky Karta zdravia® alebo by jej bolo na ujmu. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi a službami, najmä umiestňovať ho na tovary, ich obaly alebo akékoľvek materiály, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary, ich obaly alebo akékoľvek materiály, prípadne ich skladovať na tento účel, dovážať alebo vyvážať tovary, ich obaly alebo akékoľvek materiály s týmto označením alebo používať toto označenie v obchodnom styku, korešpondencii alebo v reklame.

DL sa môže voči každému domáhať zákazu používať ochrannú známku Karta zdravia® alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety a služby takto označené stiahli z trhu.

Ak bola zásahom do práv z ochrannej známky spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu. Ak bola týmto zásahom spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť peňažné plnenie.