Ochrana osobných údajov

Informácia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom je Družstvo lekární, Geromettu 1, 010 01 Žilina, IČO 36430862, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Dr, vložka č. 10081/L (ďalej “DL”) a sprostredkovateľmi sú:

  Účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie lekárenskej starostlivosti a ďalších služieb v lekárňach sprostredkovateľov v súlade s platnou legislatívou, najmä ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Osobné údaje je pacient – držiteľ Karty zdravia® povinný poskytnúť, ak tak stanovuje osobitný zákon. Ostatné osobné údaje klient DL poskytuje dobrovoľne.

  • zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame,
  • zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.
  Osobné údaje držiteľa Karty zdravia® nie sú sprístupňované tretím osobám.
  Osobné údaje držiteľa Karty zdravia® nie sú poskytované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon alebo je poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi DL a držiteľa Karty zdravia®.
  Osobné údaje držiteľa Karty zdravia® nie sú zverejňované.
  Oprávnenie získavať osobné údaje v mene DL vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) a zo zmlúv medzi DL a sprostredkovateľmi.
  Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene DL, môže klient žiadať písomnou formou od DL na adrese:

  Družstvo lekární
  Geromettu 1
  010 01 Žilina